1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού.
Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "Μέγας Ελληνικός Παραδοσιακός Γύρος Α.Ε." και το διακριτικό τίτλο "Megas Yeeros", η οποία εδρεύει στον Ασπρόπυργο Λεωφ. Νάτο αρ. 100, όπως νόμιμα εκπροσωπείται (η "Διοργανώτρια"), σε συνεργασία με την εταιρία "AntMoves" (η "Διαφημιστική"), η οποία εδρεύει στη Δάφνη Αττικής, οδός Ηλιουπόλεως αρ. 86, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό με την επωνυμία "Μύρισε καλοκαίρι" (ο "Διαγωνισμός") ως προωθητική ενέργεια στα πλαίσια προώθησης και προβολής των προϊόντων της. Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω δημοσίευσης μέσω της επίσημης σελίδας της εταιρίας στο Facebook (περαιτέρω "Facebook Page").

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν ηλικία άνω των 18 χρονών.

3.Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων.
Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή,
(β) οι εργαζόμενοι της Διαφημιστικής,
(γ) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω και
(δ) οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

4.Διάρκεια του Διαγωνισμού.
Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 05/07/2017, ώρα 08:00:00 (περαιτέρω η "Έναρξη του Διαγωνισμού"), έως και την 12/07/2017, ώρα 23:59:59 (περαιτέρω η "Λήξη του Διαγωνισμού"). Ο Διοργανωτής δύναται με σχετική ανακοίνωση στο Διαδικτυακό Τόπο να τροποποιεί τη Διάρκεια του Διαγωνισμού.

5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει, να απαντήσουν σωστά και τις 3 ερωτήσεις του διαγωνισμού και στο τέλος να γράψουν τα απαραίτητα στοιχεία στην αντίστοιχη φόρμα.
Ο διαγωνισμός ισχύει για τους κατοίκους της Ελλάδας έτσι τα δώρα θα αποσταλούν στους νικητές που διαμένουν εντός Ελλάδας και τα έξοδα αποστολής θα επιβαρύνουν αποκλειστικά την Διοργανώτρια. Η ολοκλήρωση των παραπάνω βημάτων, συνιστά δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί η Διοργανώτρια, ή και τρίτοι κατεντολή και για λογαριασμό της, με τα ανωτέρω στοιχεία, θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τον όρο 7 κατωτέρω. Ως "έγκυρη συμμετοχή" νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό βάσει των ανωτέρω και εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση της ίδιας, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

6. Δώρα.
Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, 20 (είκοσι) τυχεροί νικητές θα κερδίσουν από 1 (μία) διπλή συσκευασία Μπιφτέκι Ελληνικό με φέτα Ήπειρος!.
Τα Δώρα είναι προσωπικά και οι νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα αντικατάστατα πράγματα.

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού.
Οι 20 (είκοσι) νικητές θα ανακηρυχθούν μετά το πέρας του διαγωνισμού , με τη διαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω της ιστοσελίδας http://www.random.org. Η κλήρωση θα γίνει στα γραφεία της Διαφημιστικής.

8. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων.
Τα στοιχεία των νικητών του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στο Διαδικτυακό Τόπο καθώς και στην επίσημη σελίδα της Megas Yeeros στο Facebook, μέσω facebook post. Oι νικητές θα ενημερωθούν από τον Διοργανωτή με σχετικό μήνυμα. Έπειτα από την ολοκλήρωση της κλήρωσης, οι εκάστοτε νικητές θα ενημερώνονται την επόμενη ημέρα της κλήρωσης για τις λεπτομέρειες που αφορούν στο έπαθλο τους. Η ενημέρωση θα γίνεται με προσωπικό μήνυμα στο λογαριασμό τους στο Facebook, στην περίπτωση που αυτός είναι ενεργοποιημένος. Οι νικητές καλούνται να επιβεβαιώσουν την αποδοχή του δώρου του εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα που θα ενημερωθούν γι’ αυτό. Σε περίπτωση που δεν κάνουν αποδοχή, το δώρο μεταβιβάζεται στον αντίστοιχο αναπληρωματικό νικητή και ούτω καθ’ εξής. Σε περίπτωση μη εύρεσης νικητή ο Διοργανωτής δύναται να διαθέσει τα Δώρα κατά την απόλυτη κρίση του. Για την παραλαβή του δώρου απαιτείται η επίδειξη δημόσιου εγγράφου για την ταυτοπροσωπία (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κλπ.).

9. Ευθύνη.
Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των δώρων. Επιπλέον, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη, παντός είδους, προς οποιονδήποτε τυχερό ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή/και ζημία ή/και οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο, καθώς και για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και της απονομής του δώρου κατά τους παρόντες όρους, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής παύει να υφίσταται.

10. Δημοσιότητα.
Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στη Facebook page της εταιρίας στο Facebook.

11. Προσωπικά Δεδομένα.
Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια αποτελεί σαφή και εκ μέρους των συμμετεχόντων δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια του ν. 2472/1997 και του ν. 3471/2006, όπως ισχύουν σήμερα, για την τήρηση των στοιχείων τους και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας της προωθητικής ενέργειας καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας τους σχετικά με την προωθητική ενέργεια και άλλες ενέργειες της Εταιρίας. Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους.

12. Τροποποίηση Όρων.
Ο Διοργανωτής δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

13. Αποδοχή των όρων.
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.